ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ព័ត៌មាន

+ កាលបរិច្ឆេទសាងសង់៖ ១៨៩០
+ អតីតជា៖ អគាររដ្ឋបាលរបស់ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
+ បច្ចុប្បន្នជា៖ ទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងជាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
+ អស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៣ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ
អំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០
ឆ្នាំ២០១១
TOP