ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មាន

+ កាលបរិច្ឆេទសាងសង់៖ ១៩២៥
+ អតីតជា៖ ស្ថានទូតបារាំង
+ បច្ចុប្បន្នជា៖ ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
+ អស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

អំឡុងឆ្នាំ ១៩៦០
ឆ្នាំ២០១១
TOP